Lutynia, dnia 23.03.2021

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMINO CZĘŚCI

 

I. Wstęp

Sklep internetowy Domino Części, dostępny pod adresem internetowym domino.sklep.pl, tworzony przez Marcina Lubowieckiego, prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 894-175-55-45, REGON 932809817.

II. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Wspólna 3, 55-330 Lutynia
2. Adres e-mail Sprzedawcy: domino.sklep.pl@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 577 707 761
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 21 1090 2516 0000 0001 4398 5090
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 – 18.

III. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Domino Części, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 894-175-55-45, REGON 932809817.
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym domino.sklep.pl. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, to umowa sprzedaży, zawieraną pomiędzy sprzedawcą, a jego klientem. Opisuje się w nim warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki sprzedaży.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

IV. Postanowienia wstępne

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

V. Wymagania techniczne sklepu

Aby móc skorzystać ze strony sklepu i w pełni wykorzystać jej możliwości, należy posłużyć się komputerem podłączonym do Internetu i wyposażonym w aktualną wersję przeglądarki internetowej. Sugerowane przeglądarki to Firefox, Chrome lub Opera.
Strona korzysta z plików cookies zapisywanych w komputerze użytkownika w celu podtrzymania sesji  połączenia, personalizacji ustawień, optymalizacji procesu korzystania ze strony oraz do tworzenia anonimowych danych statystycznych.

VI. Rejestracja i logowanie

Zakładanie Konta w Sklepie:
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych w polach oznaczonych gwiazdką.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

VII. Umowa kupna

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1. zalogować się do sklepu po wcześniejszej rejestracji.
2. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
3. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
4. XXX tu na sam koniec przy teście gotowości sklepu wpiszemy,
5. XXX tu na sam koniec przy teście gotowości sklepu wpiszemy,
6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki lub jej dostarczeniu przez kuriera Sprzedawcy.

11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Jeżeli Klient żąda dostarczenia Produktów częściami musi liczyć się z możliwością doliczenia dodatkowej opłaty za przesyłkę.

13. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

14. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Klienta.

15. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

16. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

17. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Dostawa do pozostałych krajów ustalana jest indywidualnie.

18. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

19. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta, we wskazanym przez Sprzedawcę punkcie, jest bezpłatny.

 

VIII. Płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, nr rachunku bankowego:
PL 21 1090 2516 0000 0001 4398 5090
2. płatność za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie lub przy doręczeniu zamówienia.

IX. Dostawa

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2) Dostawa za pośrednictwem Paczkomaty InPost,

3) Dostawa za pośrednictwem własnego transportu Sklepu Domino Części,

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w ofercie.

Zamówienia wielkogabarytowe lub bez wyszczególnienia w ofercie będą kalkulowane indywidualnie.

X. Gwarancja

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.

XI. Wypowiedzenie umowy, Zwrot towaru

Klientowi przysługuje 14 dni na to, by poinformować o chęci zwrócenia towaru, może to uczynić bez podania przyczyny. Od tego momentu ma on 2 tygodnie na odesłanie go do sklepu, a sprzedawca powinien po otrzymaniu zwrotu i stwierdzeniu braku uszkodzeń zwrócić mu pieniądze.

Koszt przesyłki (zwrotu) opłaca Zwracający (klient).

Wzór formularza zwrotu/odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

O świadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

XII. Reklamacja

Sklep Domino Części nie odpowiada za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie paczki przez podmiot, który ją dostarczał, a także za ewentualne  uszkodzenia, które powstały w trakcie przesyłki.
Sklep jest stroną zlecającą dostarczenie i będzie występował jako zleceniodawca w przypadkach wymagających interwencji u dostawcy. Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera czy paczka nie jest uszkodzona. W razie stwierdzenia uszkodzenia należy spisać stosowne oświadczenie, wręczyć kurierowi oraz niezwłocznie powiadomić Sklep.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

XIII. Dane wrażliwe

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.